Herstelgerichte detentie

Detentie is onder meer bedoeld als straf voor de gedetineerde en om recht te doen aan het rechtvaardigheidsgevoel van de samenleving en eventuele slachtoffers en nabestaanden. Daarnaast kan de gedetineerde de detentie gebruiken om de schade te herstellen die door zijn/haar delict is ontstaan; bij zichzelf, de mensen om zich heen, slachtoffers en nabestaanden en de samenleving. Herstelgerichte detentie noemt de wetenschap dat.

Door het plegen van een delict zijn relaties beschadigd en de gedetineerde kan eraan werken die te herstellen. Dat zijn:

  • de relatie met zichzelf, door schaamte of schuldgevoelens onder ogen te zien en te kijken hoe hij een betere toekomst kan realiseren;
  • mensen uit zijn netwerk die mogelijk boos of teleurgesteld zijn;
  • slachtoffers/nabestaanden en;
  • eventueel een boze of geschokte samenleving.

Slachtoffers/nabestaanden

Volgens de handreiking, behorende bij het bestuurlijk akkoord over re-integratie van DJI, VNG en reclassering, is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van DJI en de reclassering om de gedetineerde te stimuleren tot een bewustwordingsproces over de impact van zijn/haar daden en het nemen van de verantwoordelijkheid voor die daden. Ook moet worden bekeken of er slachtoffers of nabestaanden in het spel zijn. Dit is ook van belang voor het toekennen van verlof in een latere fase van de detentie. De dader kan bijvoorbeeld een gebied- of contactverbod opgelegd krijgen gedurende dat verlof.

Herstelbemiddeling

Daarnaast krijgt de gedetineerde de vraag of hij contact wil met het slachtoffer. Dat kan hem helpen met zichzelf en met het slachtoffer in het reine te komen. Hiervoor werkt DJI samen met Perspectief Herstelbemiddeling. Deze organisatie bemiddelt tussen slachtoffers en daders en organiseert contact tussen hen. Perspectief Herstelbemiddeling doet de voorbereiding en begeleiding van het bemiddelingsgesprek, DJI faciliteert en ondersteunt.

De twee organisaties hebben gezamenlijk een infographic voor gedetineerden gemaakt (zie hieronder). Die laat stapsgewijs zien hoe herstelbemiddeling in zijn werk gaat.