Regio Zuidwest

PI Dordrecht

336 plaatsen: Gevangenis (114), Huis van Bewaring (192), Extra Zorgvoorziening (12) en Zeer beperkt Beveiligde Inrichting (30).

PI Krimpen aan den IJssel

468 plaatsen: Gevangenis, ook levenslang gestraften (234), Huis van Bewaring (204), Extra Zorgvoorziening (30).

PI Rotterdam, locatie De Schie

254 plaatsen: Gevangenis (96), Huis van Bewaring (120), Terroristenafdeling (7), Extra Zorgvoorziening (24), Beheersgroepen (7)

PI Rotterdam, locatie Hoogvliet

198 plaatsen: Huis van Bewaring (120), Inrichting Stelselmatige Daders (48), Zeer beperkt Beveiligde Inrichting (30)

Contact

Voor de netwerkpartners zijn de staffunctionaris en de Frontoffice het centrale aanspreekpunt bij DJI. De staffunctionaris fungeert als hét gezicht naar buiten voor het samenwerkingsverband. De Frontoffice verwerkt informatie van en verstrekt informatie aan netwerkpartners. De Frontofficemedewerkers werken nauw samen met de staffunctionaris en hebben geen contact met gedetineerden.

Staffunctionarissen

Paul Deen
T: 06 52814743
E: Pauldeen1@dji.minjus.nl


Frontoffice
Van der Hoopstraat 100
2921 LD Krimpen aan den IJssel
T: 08807 17690

E: KAILD-EFM-Front-Office_PI_Krimpen@dji.minjus.nl

Veiligheidshuizen

 • Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond
 • Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

Speerpunten en acties van het samenwerkingsverband Zuidwest

 • Wij beschermen (primair) de regio’s Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid, tegen overlast en schade van gedetineerde burgers. Dit doen wij door hen op te sluiten, het strafproces te ondersteunen en criminaliteit tijdens en na detentie te voorkomen.

 • We leveren een krachtige bijdrage aan een veiligere maatschappij na detentie door:

 1. Gedetineerden te motiveren voor verandering, door een veilig, activerend en steunend leefklimaat te scheppen. Gedetineerden krijgen meer vrijheden als zij werken aan positief gedrag, vaardigheden en goede relaties met personeel, medegedetineerden, slachtoffers en hun eigen netwerk.
 2. Gedetineerden tijdens detentie te stimuleren en te helpen om hun terugkeer in de maatschappij goed voor te bereiden. Met onze (keten)partners en de gedetineerde maken we hiervoor een goed plan en zoeken we naar de juiste hulp tijdens maar ook na detentie, om terugval te voorkomen.
 • Als penitentiaire inrichtingen werken we samen aan het versterken van onze rol in de veiligheidsketen. Dit is in de eerste plaats in het veiligheidshuis waar de grootste overlastgevers worden besproken en gevolgd tijdens en na detentie. Hiervoor spelen we een landelijke rol als het gaat om het leggen van contacten tussen de casemanager van de PI van verblijf en het veiligheidshuis.
 • Daarnaast willen we ook een samenwerkingsplatform hebben voor gedetineerden die geen gemeenschappelijk prioriteit hebben in het veiligheidshuis, maar toch steun nodig hebben om succesvol te re-integreren in de maatschappij. Denk aan de LVB-doelgroep of mensen met een verslaving. Met onze ketenpartners, primair reclassering en gemeenten en ketenregisseurs van het veiligheidshuis, zoeken we naar slimme manieren om dit te organiseren. Daarbij gaat het primair om de basisvoorwaarden maar ook om de wil en de mogelijkheden om te veranderen en de verantwoordelijkheid die de gedetineerde zelf kan nemen.
 • De RIC’s (Reintegratiecentra) zijn hierbij een randvoorwaarde. Gedetineerden kunnen zo ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen.
 • De aandacht voor gedetineerden met een verstandelijke beperking (signalering, indicatiestelling en zorgtoeleiding) in samenwerking met gemeenten en zorginstellingen staat hoog op de agenda.
 • Gedetineerden bij voorkeur toeleiden naar inkomen uit betaalde arbeid. Juist binnen detentie moet worden gestart met het zoeken van werk. Gemeenten en werkgevers (o.m. via het Werkgeversservicepunt Rotterdam-Rijnmond) worden hierbij betrokken. Ook de justitiabelen worden hierbij geactiveerd zich hiervoor in te spannen.
 • Toegankelijkheid tot PI’s en andere faciliteiten voor de ketenpartners verbeteren waardoor deze organisaties ondermeer spreekuren kunnen aanbieden voor gedetineerden (schulddienstverlening, gem.dienst Werk en Inkomen ( jongerenloket), WMO (intake en zorgtoeleiding). Hiermee wordt niet alleen de dienstverlening voor gedetineerden beter, maar ook de samenwerking tussen onze medewerkers en de ketenpartners.

Overzicht ketenpartners

 • Gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid.
 • Reclassering: Leger des Heils, SVG, Bouman GGZ en Reclassering Nederland
 • Zorgaanbieders: Fivoor, De Waag, Bouman GGZ, Humanitas, I-psy
 • Maatschappelijke hulpverlening en vrijwilligersorganisaties: Humanitas, Gevangenenzorg Nederland, Exodus, Anonieme Alcoholisten
 • Werkgevers: BV AanBouw, Werkgeverservicepunt Rotterdam-Rijnmond, PIT consultants, Werkshop Dordrecht, CSU, RaLind, WeShoring, MaatWerkt, KvK, Woningcorporaties en Stichting MEE
 • Onderwijsinstellingen: Hogeschool Leiden, Albeda-College Rotterdam

Pyramide van doelen in detentie