Wet Langdurig Toezicht per 1 januari 2018 in werking

Langer onder toezicht en indien nodig levenslange monitoring wordt vanaf 1 januari 2018 mogelijk met de Wet Langdurig Toezicht (WLT) gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking.

Deze wet maakt het mogelijk om tbs-gestelden, zeden- en zware geweldsdeliquenten zo lang als nodig onder toezicht te houden en onder persoonsgerichte voorwaarden te laten terugkeren in de maatschappij. Op deze manier is het mogelijk om, indien nodig, deze groep levenslang te kunnen monitoren.

Wat wijzigt door de inwerkingtreding van de WLT?

  1. De maximumduur verlenging voorwaardelijke beëindiging tbs vervalt;
  2. De proeftijd voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verlengbaar. En de proeftijd bijzondere voorwaarden wordt gelijkgetrokken aan de minimumduur van de proeftijd voor de algemene voorwaarde;
  3. Een nieuwe zelfstandige maatregel wordt ingevoerd: de Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel (GVM).

Waarom deze wet?

Veel criminaliteit komt voor rekening van veroordeelden die na hun vrijlating opnieuw een strafbaar feit plegen (recidivisten). Daarnaast leidt de terugkeer in de samenleving van tbs-gestelden en plegers van zeden- en zware geweldsdelicten regelmatig tot onrust en gevoelens van onveiligheid. Voor het kabinet zijn meer veiligheid, bescher­ming van slachtoffers en minder recidive topprioriteiten. Daarom wil het kabinet deze groep langer onder toezicht stellen en zo nodig levenslang kunnen monitoren. De Wet Langdurig Toezicht, gedrags­beïnvloeding en vrijheidsbeperking maakt dit mogelijk.