Inkopen met impact

DJI heeft in 2017 een nieuw inkoopbeleid vastgesteld met de titel: inkopen met impact. In dit beleidskader wordt de maatschappelijke opdracht van DJI en het inkoopbeleid met elkaar verbonden.

Door op een andere manier in te kopen wil DJI zijn leveranciers – meer dan voorheen – betrekken bij onze maatschappelijke rol. Hoe we dat doen? Dat vindt u allemaal in ons nieuwe inkoopbeleidsplan. Zie ook de animatie waarin de achtergrond van het beleid wordt uitgelegd op het Youtube-kanaal van DJI.

Filmpje over INKOPEN MET IMPACT

IMPACT magazine

In het jaarlijkse magazine IMPACT is een selectie van impactmakers gebundeld. In het magazine staan mensen die kansen zien en bereid zijn een stap extra te zetten om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opdracht van DJI: insluiten, herstellen en voorkomen.

Hoofddirecteur Gerard Bakker zegt het in de laatste editie als volgt: ‘Er zijn leveranciers die ex-gedetineerden in dienst nemen en op die manier de basis leggen voor een nieuw bestaan zonder criminaliteit. Anderen bereiden gedetineerden al in de bajes voor op resocialisatie. In de toekomst zal het verbinden van leveranciers aan onze maatschappelijke opdracht het ‘nieuwe normaal zijn’’.

Rijksinkoopstrategie

Duurzaam, sociaal en innovatief inkopen is de standaard bij het Rijk. Dit staat beschreven in de rijksinkoopstrategie. Met haar manier van inkopen van producten en diensten wil de Rijksoverheid:

  • de gevolgen van klimaatverandering aanpakken;
  • de ontwikkeling naar een circulaire (duurzame) economie versnellen;
  • baankansen creëren voor mensen die minder makkelijk op de arbeidsmarkt komen.

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid – waar DJI onderdeel van uitmaakt - is een van de partijen die is aangehaakt bij het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Doel van het Manifest is de effectiviteit en de impact van MVI te vergroten. Na ondertekening van het Manifest MVI stelt iedere partij een eigen MVI-actieplan op. Ook het ministerie van JenV heeft het Manifest ondertekend.

Het actieplan van het Ministerie van JenV is getiteld: “Van beleid naar acties; op weg naar een duurzame bedrijfsvoering.

DJI en het Klimaatakkoord

In 2020 heeft DJI onderzoek laten doen naar de impact van de organisatie op het klimaat. De uitkomsten van dit onderzoek over de voorgaande drie jaren zijn weergegeven in het rapport DJI en het klimaatakkoord. Het rapport geeft inzicht in:

  • De ecologische voetafdruk van DJI
  • Een routekaart naar 2030

Hiermee maken we inzichtelijk waar DJI staat in het bereiken van de doelstellingen van het Klimaatakkoord: waaronder circulair grondstoffengebruik, vermindering van de CO2-uitstoot en het gebruik van hernieuwbare energie.

Contact

Ook een bijdrage leveren? Heeft u ideeën die impact kunnen opleveren. Neem gerust contact op met de collega’s van inkoopbeleid & strategie. Contactpersoon: Wolter van der Vlist, senior adviseur inkoopbeleid & strategie, w.vd.vlist@dji.minjus.nl, 06-46846273.